VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČLENY KOMETA LEGENDS CASHBACK PROGRAMU

Znění: červen 2017

Preambule

A. Společnost Lyoness Europe AG se sídlem Bahnhofstraße 22, CH-9470 Buchs, zapsaná pod reg. číslem CH 170.3.026.427-4 u obchodního rejstříku kantonu St. Gallen, provozuje Nákupní společenství (Shopping Community), které členům (dále „členové Kometa Legends Cashback Programu“) umožňuje nákupem zboží a služeb u Partnerských společností získávat a sbírat výhody (dále „Kometa Legends Cashback Program“). Smluvním partnerem člena Kometa Legends Cashback Programu je tedy společnost Lyoness Europe AG (dále „Lyoness“. Lyoness je v České republice zastoupen společností Lyoness Czech Prague, s.r.o. se sídlem Evropská 2591/33e, 16000 Praha 6, IČO: 256 09 912, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 54574 (dále „Lyoness Czech Prague“).

B. V závěru těchto všeobecných obchodních podmínek je v příloze 1 uveden slovník zde používaných pojmů, a to pro usnadnění jejich pochopení. Právně závaznými jsou ustanovení a definice pojmů dle čl. 1 až 17 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zboží a služby, zakoupené členem Kometa Legends Cashback Programu u Partnerských společností (dále „nákupy“), budou registrovány v Kometa Legends Cashback Programu. K využití výhod Kometa Legends Cashback Programu jsou členům k dispozici následující možnosti registrace nákupů: Kometa Legends Cashback Card, poukázky Partnerských společností, jakož i používání Lyoness online-kanálů k nákupům v internetových obchodech Partnerských společností. Tyto možnosti registrace nákupů jsou blíže popsány v čl. 4.3.

1.2 Členové Kometa Legends Cashback Programu jsou dle podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami oprávněni účastnit se Kometa Legends Cashback Programu a získávat s tím spojené Kometa Legends Cashback Card výhody. Členové Kometa Legends Cashback Programu nejsou oprávněni čerpat finanční výhody v souvislosti s doporučením Kometa Legends Cashback Programu dalším osobám a s tím spojeným náborem nových členů Kometa Legends Cashback Programu. Členové Kometa Legends Cashback Programu nejsou oprávněni doporučovat za členy Kometa Legends Cashback Programu podnikatele ve smyslu čl. 3.5.(d).

2. Smluvní základ

2.1 Přijetím registrační žádosti ze strany Lyoness se žadatel stane členem Kometa Legends Cashback Programu a obdrží osobní nepřenosné členské číslo („členské ID-číslo“). Tímto je člen oprávněn k účasti na Kometa Legends Cashback Programu (přičemž nedochází k žádnému vzniku členství ve spolku či sdružení, viz. srov. čl. 17.2.).

2.2 K uzavření smlouvy mezi Lyoness a členem Kometa Legends Cashback Programu lze použít Kometa Legends Cashback Card Flyer, poskytovaný Lyoness, nebo online registraci.

2.3 Člen Kometa Legends Cashback Programu prohlašuje, že údaje, jež poskytl Lyoness, jsou pravdivé, a v případě zaviněného poskytnutí nepravdivých údajů prohlašuje, že nebude od Lyoness vymáhat žádné nároky, a to ani nároky z případně vzniklé škody. Člen Kometa Legends Cashback Programu se zavazuje, že bude Lyoness neprodleně informovat o změnách svých registračních údajů (zejména adresa bydliště, e-mailová adresa, bankovní spojení, telefonní číslo atd.).

2.4 Každá fyzická nebo právnická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou (t.j. mít pouze jedno členské ID-číslo). Registrace musí být provedena s uvedením místa trvalého bydliště resp. sídla člena Kometa Legends Cashback Programu. Vícenásobná registrace, provedená za účelem dosažení neoprávněných Kometa Legends Cashback Card výhod, opravňuje Lyoness k vypovězení smlouvy ze závažného důvodu, jakož i ke zrušení tímto způsobem získaných Kometa Legends Cashback Card výhod. V případě vícenásobné registrace budou naposledy registrovaná členská ID-čísla vymazána. Kometa Legends Cashback Card výhody, jež vznikly na základě vícenásobné registrace, propadají.

3 Smluvní vztah

3.1 Mezi Lyoness a členem Kometa Legends Cashback Programu nevzniká žádný pracovní, služební nebo korporátní vztah jakéhokoliv druhu (především nevzniká žádné členství ve spolku či sdružení). Účast na Kometa Legends Cashback Programu probíhá výhradně v rámci samostatné činnosti člena Kometa Legends Cashback Programu na vlastní odpovědnost, jež je na Lyoness právně nezávislou. 3.2 Člen Kometa Legends Cashback Programu má nárok pouze na Kometa Legends Cashback Card výhody. Jakákoliv odměna za jeho činnost nad rámec těchto výhod členovi Kometa Legends Cashback Programu nenáleží. Členovi Kometa Legends Cashback Programu nenáleží žádná náhrada nákladů v jakékoliv formě.

3.3 Člen Kometa Legends Cashback Programu není oprávněn k zastupování Lyoness, především není člen Kometa Legends Cashback Programu oprávněn činit úkony či prohlášení vůči jiným členům Kometa Legends Cashback Programu, nebo akceptovat jejich úkony v rámci Kometa Legends Cashback Programu. Člen Kometa Legends Cashback Programu není oprávněn k přijímání hotovosti nebo k provádění inkasa pro Lyoness. Porušení ustanovení tohoto čl. 3.3 opravňuje Lyoness k vypovězení smluvního vztahu z vážného důvodu.

3.4 Mezi členem Kometa Legends Cashback Programu na straně jedné a společností KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, nebo jinou s ní propojenou společností nevzniká v souvislosti s účastí na Kometa Legends Cashback Programu žádný smluvní vztah.

3.5 Člen Kometa Legends Cashback Programu není bez předchozího písemného souhlasu Lyoness oprávněn

a) používat loga, fonty písma, značky, nároky, domény, a jiná označení apod. náležející Lyoness nebo Partnerským společnostem a jiným společnostem propojeným s KOMETA GROUP, a.s.;

b) zhotovovat, písemně, elektronicky nebo jiným způsobem šířit nebo veřejně zpřístupňovat (např. na internetových stránkách jako např. Youtube nebo Facebook) vizitky, prezentace, videa, zvukové soubory, screenshoty, obsahy webových stránek, obsahy médií, letáky, prospekty, internetové stránky, reklamní podklady, oběžníky, mailing (hromadná psaní), homepages (webové stránky) apod. o Lyoness nebo o Kometa Legends Cashback Programu;

c) pořádat veřejné akce, jako např. informační akce, soutěže, workshopy, semináře atd. související s a zmiňující se o Lyoness nebo o Kometa Legends Cashback Programu; a

d) doporučovat za Partnerské společnosti nebo členy Kometa Legends Cashback Programu maloobchodníky, velkoobchodníky nebo další podnikatele, jež nabízejí zboží nebo služby konečným spotřebitelům, včetně čerpacích stanic, franšízantů a obchodních domů, vést s nimi jednání nebo iniciační rozhovory nebo provádět jakoukoliv reklamní činnost k doporučení takovýchto podniků, především ne v prostoru podniku nebo v jeho blízkosti.

4 Kometa Legends Cashback Program

4.1 Nákupy u Partnerských společností získává člen Kometa Legends Cashback Programu za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami Kometa Legends Cashback Card výhody, a to Cashback a Shopping body (Shopping Points).

4.2 Lyoness uzavírá s Partnerskými společnostmi smluvní ujednání, která umožňují Lyoness poskytovat členům Kometa Legends Cashback Programu Kometa Legends Cashback Card výhody. Aktuální seznam Partnerských společnosti je dostupný online na www.lyoness.com, a to včetně všech poskytovaných Kometa Legends Cashback Card výhod.

4.3 Člen Kometa Legends Cashback Programu může pro registraci svých nákupů využívat následující možnosti:

4.3.1. Kometa Legends Cashback Card: Je k dispozici ve formě papírové, plastové nebo elektronické karty. Nejedná se o platební prostředek, slouží pouze k registraci nákupních dat člena Kometa Legends Cashback Programu u Partnerských společností.

4.3.2. Poukázkami se rozumí Originální poukázky resp. Dárkové poukázky nebo elektronické poukázky (k vytisknutí nebo ke stažení jako online kód) Partnerských společností, které jsou poskytovány pouze v omezeném časovém horizontu. Na tyto nabídky bude Lyoness upozorňovat v dostatečném časovém předstihu před jejich skutečnou dostupností výlučně na doméně cashback.kometalegends.cz. Bližší ustanovení k poukázkám je uvedeno pod čl. 6.

4.3.3. Pro Online nákupy může člen Kometa Legends Cashback Programu využít

a) po zadání svých přístupových údajů účet na doméně cashback.kometalegends.cz a zvolit požadovaný internetový obchod Partnerské společnosti nebo

b) vstoupit do internetového obchodu pomocí jiného ze strany Lyoness nabízeného online-kanálu a bezprostředně provádět nákupy v internetových obchodech Partnerských společností. Nákup lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud elektronický systém využívaný členem Kometa Legends Cashback Programu během nákupu povoluje použití cookies a nepoužívá blokování reklam a skriptů (Adblockery a Scriptblockery). Bližší ustanovení o online nákupech upravuje čl. 5.

4.4 V případě nákupů dle čl. 4.3.1 a 4.3.4 jsou registrované nákupní a účetní údaje Partnerskou společností zasílány Lyoness za účelem výpočtu z nich vyplývajících Kometa Legends Cashback Card výhod. To samé platí u nákupů podle bodu 4.3.3, tj. prostřednictvím poukázek, jsou-li tyto poukázky získány na jejich prodejním místě. Jsou-li poukázky objednány přímo od Lyoness, zaznamenává Lyoness nákupní data samostatně a na jejich základě vypočítává z nich vyplývající Kometa Legends Cashback Card výhody.

5 Online nakupování (Online Shopping)

5.1 Členové Kometa Legends Cashback Programu se o Online nakupování mohou informovat na doméně cashback.kometalegends.cz v sekci FAQ pod bodem Online nakupování.

5.2 Členové Kometa Legends Cashback Programu mají právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, a to i bez udání důvodu (lhůta pro odstoupení pro případ smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku). V případě objednání Poukázky nebo jiného zboží počíná tato lhůta běžet ode dne, kdy člen Kometa Legends Cashback Programu převzal Poukázky nebo jiné zboží.

5.3 Předpokladem pro připsání Kometa Legends Cashback Card výhod za nákup uskutečněný prostřednictvím internetového obchodu je dle čl. 7.4 především uplynutí lhůty stanovené zákonem pro odstoupení od smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku a stanovené pro vrácení zboží spotřebitelem a skutečnost, že člen Kometa Legends Cashback Programu toto své právo neuplatnil.

5.4 Člen Kometa Legends Cashback Programu má nárok na Kometa Legends Cashback Card výhody jen u nákupů v internetových obchodech Partnerských společností, které jsou na doméně cashback.kometalegends.cz uvedeny na seznamu platném pro stát, ve kterém se nachází adresa bydliště nebo sídlo člena Kometa Legends Cashback Programu (dle registrace člena).

5.5 Lyoness nemá žádný vliv na podobu (prolinkování) internetových obchodů Partnerských společností a nepřebírá za ni žádnou odpovědnost. Pokud by se na prolinkovaných webových stránkách objevil protiprávní nebo jinak dobrým mravům odporující obsah, Lyoness se od tohoto výslovně distancuje.

6 Objednávka poukázek

6.1 U Originálních poukázek resp. Dárkových karet a elektronických poukázek (online-kódů), (dále společně jako „poukázky“), se jedná o poukázky Partnerských společností, které mohou být uplatněny pouze při nákupech u Partnerských společností, jež tyto konkrétní poukázky vydaly. Protihodnota každé poukázky odpovídá částce zobrazené na poukázce. Částečná nebo celková výplata poukázky Partnerskou společností v hotovosti není možná.

6.2 Poukázky mohou být objednány písemně, telefonicky nebo online přímo u Lyoness nebo zakoupeny v prodejním místě (cashback.kometalegends.cz). Po úplném zaplacení ceny poukázky vydá Lyoness poukázku, jež může být použita k nákupu u příslušné Partnerské společnosti. Lyoness si vyhrazuje právo objednávku poukázek odmítnout.

6.3 Poukázky, objednané a na člena Kometa Legends Cashback Programu ze strany Lyoness zaslané, mohou být použity výhradně u Partnerských společností, jež byly určeny členem Kometa Legends Cashback Programu při objednávce poukázek a odpovídajícím způsobem uvedeny na poukázce. Smluvní vztah uzavíraný při uplatnění poukázky Partnerské společnosti vzniká výhradně mezi Partnerskou společností (výdejce poukázky) a členem Kometa Legends Cashback Programu (majitel poukázky). Lyoness nepřebírá žádnou odpovědnost za nároky z tohoto smluvního vztahu.

6.4 Poukázky zaslané ze strany Lyoness jsou nevratné a platby za jejich objednávku se v zásadě nenahrazují. To neplatí v následujících případech:

6.4.1. Lyoness je v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovědný pouze za to, že poukázky zakoupené členem Kometa Legends Cashback Programu mohou být uplatněny resp. použity k úhradě při nákupu u příslušné Partnerské společnosti. Pokud to není možné, uplatní se zákonem stanovená odpovědnost za vady v plnění tohoto účelu poukázky. Člen Kometa Legends Cashback Programu je oprávněn poukázku u Lyoness vyměnit za poukázku jiné Partnerské společnosti stejné hodnoty (přičemž se mohou Kometa Legends Cashback Card výhody změnit na základě různých ujednání s jednotlivými Partnerskými společnostmi, viz bod 7.3). Nemá-li člen Kometa Legends Cashback Programu zájem o jinou poukázku, může žádat o vrácení zaplacené částky. V tomto případě musí člen Kometa Legends Cashback Programu vrátit již získané Kometa Legends Cashback Card výhody.

6.4.2. Náleží-li členovi Kometa Legends Cashback Programu v souvislosti s nákupem poukázek právo na odstoupení od smlouvy podle zákonných ustanovení o zásilkovém prodeji (k tomuto viz srov. u každého relevantního nákupu poskytnuté informace pro spotřebitele a poučení o právu na odstoupení od smlouvy), je člen oprávněn v rámci zákonné lhůty od smlouvy odstoupit.

6.5 Při ztrátě nebo krádeži poukázek, které si člen Kometa Legends Cashback Programu vyzvedl u Lyoness nebo které členovi Kometa Legends Cashback Programu již byly doručeny poštou nebo online, nepřejímá Lyoness žádnou odpovědnost za případné neoprávněné uplatnění poukázek.

6.6 Plně uhrazené poukázky, jež byly zaslané ze strany Lyoness členovi Kometa Legends Cashback Programu, jsou bezplatně převoditelné, tzn., že člen Kometa Legends Cashback Programu může darovat poukázku jakékoliv jiné osobě. Další podnikatelský přeprodej poukázek za úplatu však není dovolen.

7 Kometa Legends Cashback Card výhody z Kometa Legends Cashback Programu

7.1 Nákupy člena Kometa Legends Cashback Programu uskutečněné (registrované) v rámci Kometa Legends Cashback Programu přinášejí členovi Kometa Legends Cashback Programu Kometa Legends Cashback Card výhody. Kometa Legends Cashback Card výhody se zakládají na smluvně dohodnutých podmínkách mezi Lyoness a příslušnou Partnerskou společností. Kometa Legends Cashback Card výhody se tudíž liší podle dané Partnerské společnosti, odvětví a státu. Kometa Legends Cashback Card výhody sestávají z Cashback (čl. 7.1.1), který je u některých Partnerských společností doplněný o Shopping body (Shopping Points) (čl.7.1.2).

7.1.1 Cashback: za nákupy, jež budou zaúčtovány v Kometa Legends Cashback Programu, obdrží člen Kometa Legends Cashback Programu až 5% Cashback, přičemž může být v jednotlivých případech poskytnuta i vyšší procentuální sazba. Platí procentuální sazba pro Cashback dané příslušné Partnerské společnosti, která je uvedená na doméně cashback.kometalegends.cz (login-zóna). Platby cashback probíhají dle čl. 7.4 až 7.6.

7.1.2 Shopping body (Shopping Points): za nákupy, jež budou zaúčtovány v Kometa Legends Cashback Programu a jež byly provedeny u Partnerských společností, které za ně poskytují Shopping body (Shopping Points), obdrží člen Kometa Legends Cashback Programu Shopping body (Shopping Points). Shopping body (Shopping Points) mohou být členem Kometa Legends Cashback Programu použity na získání slevy při nákupech v rámci speciálních, na cashback.kometalegends.cz uvedených akcích. Bližší podrobnosti jsou upraveny čl. 8.

7.2 Lyoness si vyhrazuje možnost poskytovat v rámci zvláštních akcí dodatečné výhody. Lyoness má zájem nabízet členům Kometa Legends Cashback Programu co možná nejširší výběr nákupních možností u Partnerských společností a přitom s Partnerskými společnostmi ujednat významné slevy, tak aby členům Kometa Legends Cashback Programu mohla poskytnout rozsáhlé výhody. Pokud budou s některou Partnerskou společností dohodnuty odlišné podmínky jako speciální akce (dodatečné výhody pro členy, např. při atypických nákupech, jako jsou časově omezené smlouvy na služby mobilních operátorů), Lyoness na toto výslovně upozorní na doméně cashback.kometalegends.cz v sekci detailní náhled Partnerských společností (viz. následující čl. 7.3).

7.3 Aktuálně poskytované výhody jsou k nahlédnutí na doméně cashback.kometalegends.cz v sekci detailní náhled Partnerských společností. Členům Kometa Legends Cashback Programu se doporučuje, aby se na webové stránce Lyoness pravidelně informovali o aktuálních podmínkách Partnerských společností. Lyoness je oprávněn změnit poskytované Kometa Legends Cashback Card výhody u jednotlivých Partnerských společností s oznamovací lhůtou 2 týdnů, jestliže se změní podmínky dohodnuté s Partnerskými společnostmi. Pro výpočet členovi Kometa Legends Cashback Programu náležících Kometa Legends Cashback Card výhod se vychází z podmínek, jež platily v momentu, kdy člen Kometa Legends Cashback Programu nákup v úplnosti zaplatil.

7.4 Předpokladem pro připsání Kometa Legends Cashback Card výhod je úplná úhrada nákupu členem Kometa Legends Cashback Programu a uplynutí zákonné lhůty na vrácení zboží bez udání důvodu, tj. zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy u smluv uzavíraných na dálku. Jsou-li tyto předpoklady splněny, potom Partnerská společnost nákup Lyoness potvrdí a vyúčtuje. Kometa Legends Cashback Card výhody z uskutečněných nákupů, jež byly vyúčtovány Lyoness vždy do neděle, 23.00 hodin, budou členovi Kometa Legends Cashback Programu (Kometa Legends Cashback Card výhody) připsány. Lyoness zavazuje Partnerské společnosti k vyúčtování ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jsou splněny předpoklady podle první věty tohoto čl. 7.4. V případě, že člen Kometa Legends Cashback Programu koupí poukázku Partnerské společnosti od Lyoness, pak budou Kometa Legends Cashback Card výhody připsány po splnění předpokladů podle první věty tohoto čl. 7.4.

7.5 Lyoness převede zůstatek z Cashback jedenkrát za týden, a to od minimálního zůstatku ve výši 320,- Kč na bankovní účet uvedený členem Kometa Legends Cashback Programu.

7.6 V případě, že člen Kometa Legends Cashback Programu uskuteční nákup u Partnerské společnosti v cizině (na místě nebo online), může nastat situace, že na Výplatním kontě Cashback bude částka ponejprve vykázána v příslušné cizí měně. Při potvrzení nákupu Partnerskou společností se částka v osobním účtu člena Kometa Legends Cashback Programu automaticky přepočte do domácí měny člena Kometa Legends Cashback Programu podle aktuálního referenčního kurzu Evropské centrální banky, příp. jiné příslušné centrální banky, ze dne přijetí platby Partnerskou společností. Čl. 5.4 zůstává nedotčen, tzn., že nárok na Kometa Legends Cashback Card výhody vzniká jen v případě zahraničních nákupů prostřednictvím kanálů (např. internetových obchodů), jež jsou na seznamu na doméně cashback.kometalegends.cz uvedeny pro dané členy Kometa Legends Cashback Programu.

8 Lyoness Shopping body (Shopping Points)

8.1 Za provedené nákupy v Kometa Legends Cashback Programu u Partnerských společností získají eventuálně členové Kometa Legends Cashback Programu určitý počet Shopping bodů (Shopping Points).

8.2 Zda a případně kolik Shopping bodů (Shopping Points) člen Kometa Legends Cashback Programu získá, závisí na výši nákupu, jakož i na podmínkách dohodnutých s jednotlivými Partnerskými společnostmi. Lyoness zde odkazuje na detailní náhled Partnerských společností, jež je k dispozici na doméně cashback.kometalegends.cz, kde je uveden počet bodů, jež Partnerská společnost poskytne za nákup ve výši 3.200,- Kč.

8.3 Shopping body (Shopping Points) nemají žádnou pevnou nominální hodnotu. Jejich hodnota je měřitelná podle rozsahu výhod, jež jsou při uplatnění Shopping bodů (Shopping Points) poskytnuty příslušnou Partnerskou společností. Shopping body (Shopping Points) nemohou být vyplaceny v hotovosti ani úplatně převedeny na jinou osobu. Je však dovoleno darovat Shopping body (Shopping Points) jiným členům Kometa Legends Cashback Programu.

8.4 Nasbírané Shopping body (Shopping Points) jsou členovi Kometa Legends Cashback Programu připsány a mohou být sledovány na osobním profilu člena (Můj profil). Shopping body (Shopping Points) mohou být členem Kometa Legends Cashback Programu použity na získání slevy při nákupech v rámci speciálních, na doméně cashback.kometalegends.cz uvedených, akcí. Shopping body (Shopping Points) mohou být při každém nákupu uplatněny jen v předepsaném počtu.

8.5 Rovněž za nákupy, při nichž člen Kometa Legends Cashback Programu uplatní Shopping body (Shopping Points), jsou Lyoness poskytnuty Kometa Legends Cashback Card výhody. Výše Kometa Legends Cashback Card výhod se v tomto případě vypočítává podle nákupní částky, jež zbývá po odečtení zvýhodnění, které bylo poskytnuto za uplatnění Shopping bodů (Shopping Points).

8.6 Shopping body (Shopping Points) pozbývají platnosti po třech letech. Tříletá lhůta začíná běžet koncem roku, v němž byly Shopping body (Shopping Points) členovi připsány.

9 Můj profil

9.1 Lyoness poskytuje každému členovi Kometa Legends Cashback Programu zdarma osobní login-zónu na doméně cashback.kometalegends.cz, ve které může člen Kometa Legends Cashback Programu získat kdykoliv po zadání uživatelského jména a hesla náhled na jím provedené nákupy, jakož i informace o Kometa Legends Cashback Card výhodách z Kometa Legends Cashback Programu. Za případnou nedostupnost internetových stránek a login zóny na doméně cashback.kometalegends.cz odpovídá Lyoness pouze dle čl. 13.

9.2 Přístupové údaje k použití login-zóny (uživatelské jméno, heslo a PIN) je člen Kometa Legends Cashback Programu povinen uchovávat na bezpečném místě a přísně důvěrně. Přístupové údaje nesmí být za žádných okolností zpřístupněny třetím osobám. Osobní nastavení mohou být členem Kometa Legends Cashback Programu kdykoliv změněny na doméně cashback.kometalegends.cz.

9.3 Člen Kometa Legends Cashback Programu se zavazuje jakékoliv zneužití svého online přístupu neodkladně oznámit Lyoness. Po okamžitém uzamčení jeho přístupu budou členovi Kometa Legends Cashback Programu následně zaslána nová přístupová data pomocí SMS, e-mailem nebo poštou. Za škody vzniklé členovi zneužitím přístupových údajů odpovídá Lyoness pouze dle čl. 13.

10 Změna doporučující osoby

Členové Kometa Legends Cashback Programu, kteří v časovém období šesti měsíců neuskuteční žádné nákupy u Partnerských společností ani u Lyoness nezakoupí žádné poukázky, mohou změnit svou doporučující osobu, jestliže určí jiného člena Kometa Legends Cashback Programu s jeho souhlasem za doporučující osobu a tuto změnu oznámí Lyoness.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 Pokud je to k provedení Kometa Legends Cashback Programu, tedy k výpočtu Kometa Legends Cashback Card výhod, zapotřebí, zjistí, uloží a zpracuje Lyoness, jako subjekt odpovědný za ochranu osobních údajů, údaje jako jsou údaje o nákupním chování a o uskutečněných nákupech členů Kometa Legends Cashback Programu. Pokud člen Kometa Legends Cashback Programu udělí svůj souhlas, použije Lyoness údaje členů Kometa Legends Cashback Programu i pro zasílání personalizovaných informací o nabídkách a produktech Lyoness a Partnerských společností.

11.2 Lyoness poskytne osobní údaje členů Kometa Legends Cashback Programu, jako datum nákupu, místo nákupu, čas nákupu, obrat, měna, nákupní košík, odvětví, způsob nákupu (online, offline, u MSP, u Key Account, prostřednictvím poukázek, prostřednictvím Cashback Card) společnosti KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno v anonymní formě. Pokud člen Kometa Legends Cashback Programu vysloví svůj souhlas, může Lyoness společnosti KOMETA GROUP, a.s. poskytnout rovněž osobní údaje člena Kometa Legends Cashback Programu, tj. jméno a přímení, titul, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, poštovní adresu, adresní souřadnice (zeměpisná délka a šířka), telefonní číslo(a), faxové číslo, členské ID-číslo a rovněž údaje o uskutečněných nákupech ve formě data nákupu, místa nákupu, času nákupu, sumy za nákup, měny, nákupního košíku, odvětví, způsob nákupu (online, offline, u MSP, u Key Account, prostřednictvím poukázek, prostřednictvím Cashback Card).. 11.3 Veškeré požadavky člena Kometa Legends Cashback Programu v souvislosti s informacemi, změnou nebo vymazáním údajů mohou být směřovány přímo na Lyoness nebo na Lyoness Czech Prague, s.r.o. (Lyoness Czech Prague, s.r.o., Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6).

11.4 Další ustanovení, související s ochranu osobních údajů při použití internetové stránky Lyoness, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů na doméně cashback.kometalegends.cz.

11.5 Lyoness používá mezinárodně uznávané bezpečnostní technologie za účelem ochrany údajů členů Kometa Legends Cashback Programu před neoprávněnými zásahy. Za bezpečnost údajů posílaných prostřednictvím internetu odpovídá Lyoness pouze dle čl. 13.

11.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.7 Lyoness Europe AG zjistí a zpracuje v rámci účasti na Kometa Legends Cashback Programu osobní údaje člena Kometa Legends Cashback Programu, tj. jméno a příjmení, titul, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, poštovní adresu, adresní souřadnice (zeměpisná délka a šířka), telefonní číslo(a), faxové číslo, členské ID-číslo a údaje o nákupním chování a uskutečněných nákupech (datum nákupu, místo nákupu, čas nákupu, suma za nákup, měna, nákupní košík, odvětví, způsob nákupu online, offline, u MSP, u Key Account, prostřednictvím poukázek, prostřednictvím Cashback Card). Lyoness Europe AG jako poskytovatel služeb může využít při zpracování uvedených údajů dodatečně také Lyoness Group AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz), stejně jako Lyoness Czech Prague, s.r.o. (Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6). Člen Kometa Legends Cashback Programu tímto souhlasí – přičemž je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat – že tyto osobní údaje budou zpracovány ze strany Lyoness Europe AG pro zprostředkování a zasílání personalizovaných informací členovi Kometa Legends Cashback Programu, stejně jako za účelem kontaktu prostřednictvím dopisu nebo osobního kontaktu ze strany Lyoness Europe AG k prezentování Kometa Legends Cashback Programu a nabídek Partnerských společností a také v anonymní formě pro statistické účely pro Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. Člen Kometa Legends Cashback Programu může svůj souhlas s uvedeným zpracováním dat do budoucna kdykoliv odvolat písemně (adresa Lyoness Czech Prague, s.r.o., Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6) nebo e-mailem na service.kometa@cashback.net Prostřednictvím těchto kontaktů může člen rovněž uplatnit svoje práva na informování, změny nebo výmaz osobních údajů.

11.8 Člen Kometa Legends Cashback Programu dále uděluje svůj souhlas s tím, aby společnost Lyoness Europe AG osobní údaje uvedené v bodě 11.7. zprostředkovala společnosti KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno a aby KOMETA GROUP a.s. tyto údaje použila k následujícím marketingovým účelům: navázání kontaktu formou elektronických zpráv (momentálně se jedná o e-mail, SMS nebo tzv. Push zprávy), faxem, telefonicky nebo prostřednictvím dopisu na informování člena Kometa Legends Cashback Programu o produktech a akcích společnosti KOMETA GROUP, a.s., které odpovídají zájmům člena Kometa Legends Cashback Programu, a na zasílání dotazníků spokojenosti. Dále společnost KOMETA GROUP a. s. využije tyto údaje v anonymní formě pro statistické účely.

Člen Kometa Legends Cashback Programu může svůj souhlas do budoucna kdykoliv odvolat písemně (na Lyoness Czech Prague, s.r.o., Evropská 2591/33, 160 00 Praha 6) nebo e-mailem na service.kometa@cashback.net Prostřednictvím těchto kontaktů může člen rovněž uplatnit svoje práva na informování, změny nebo výmaz osobních údajů.

12 Vady plnění

12.1 Rozsah plnění Lyoness se omezuje na provoz Kometa Legends Cashback Programu, tak jak je popsán v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

12.2 Práva a povinnosti plynoucí z nákupů, jež byly členem Kometa Legends Cashback Programu provedeny u Partnerských společností, se dotýkají výhradně těchto Partnerských společností. Lyoness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za plnění či závazky k plnění, poskytnutých členovi Partnerskou společností, zejména pak pro neposkytnutí plnění nebo vadné plnění.

12.3 V případě neposkytnutí plnění nebo vadného plnění Partnerskou společností nevzniká členovi Kometa Legends Cashback Programu vůči Lyoness žádný nárok na celkové či částečné vrácení částky uplatněné poukázky, na vydání další poukázky, na platbu v hotovosti nebo na jinou náhradu nebo kompenzaci. Veškeré nároky člena Kometa Legends Cashback Programu z neposkytnutí plnění nebo vadného plnění Partnerské společnosti vznikají a jsou učiněny výhradně vůči Partnerské společnosti.

13 Odpovědnost za újmu (škodu)

13.1 Lyoness odpovídá neomezeně za škody na životě, škody na těle nebo na zdraví, jež byly způsobeny porušením povinností Lyoness. Lyoness neomezeně odpovídá rovněž za další škody, jež byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností Lyoness.

13.2 Za škody způsobené porušením povinnosti z nedbalosti, které jsou zásadní pro řádné a hladké plnění smlouvy, a na splnění kterých člen Kometa Legends Cashback Programu oprávněně spoléhá (základní povinnosti), odpovídá Lyoness do výše typické a předvídatelné škody.

13.3 Jiné nároky na náhradu škody, s výhradou následujícího čl. 13.5, jsou vůči Lyoness vyloučeny. To platí především v následujících případech, kdy Lyoness eventuální škodu nezapříčinil:

a) při přerušení přístupu člena Kometa Legends Cashback Programu k síti internet;

b) při dalších technických a elektronických závadách (i) během datové komunikace přes internet, jakož i (ii) při použití internetového portálu Lyoness, SMS-služby Lyoness a Lyoness-aplikací pro mobilní koncová zařízení, pokud tyto závady nejsou v oblasti odpovědnosti (smluvních povinností) Lyoness,

c) při technických a elektronických závadách mimo oblast odpovědnosti (smluvních povinností) Lyoness, které znemožňují provádění nákupů a registrace nákupů prostřednictvím Kometa Legends Cashback Programu (zejména náhodných výpadků trackingu a z toho vyplývající ztráty dat),

d) při nedostupnosti mobilních sítí nebo platebních terminálů a

e) při nedostatečné funkčnosti mobilních koncových zařízení Kometa Legends Cashback Programu.

Kupní smlouva na zboží nebo smlouva o poskytnutí služeb je uzavírána výhradně mezi členem Kometa Legends Cashback Programu a příslušnou Partnerskou společností.

13.4 V případech, kdy je odpovědnost Lyoness omezena nebo vyloučena, platí toto omezení nebo vyloučení rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocníků Lyoness.

13.5 Omezením a vyloučením odpovědnosti dle tohoto čl. 13. zůstává nedotčena odpovědnost Lyoness daná kogentními ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek, za lstivé zamlčení vady, jakož při převzetí záruky za kvalitu věci.

14 Náklady

14.1 Registrace a účast na Kometa Legends Cashback Programu je pro členy bezplatná.

14.2 Kometa Legends Cashback Card je v rámci registrace pro člena Kometa Legends Cashback Programu bezplatná.

15 Ukončení smluvního vztahu členem Kometa Legends Cashback Programu

15.1 Člen Kometa Legends Cashback Programu je kdykoliv oprávněn písemně smluvní vztah s Lyoness ukončit (vypovědět), a to bez dodržení jakékoliv výpovědní lhůty. Člen Kometa Legends Cashback Programu dále v rámci trvajícího smluvního vztahu s Lyoness není povinen provádět žádné nákupy, ani vykonávat jiné činnosti.

15.2 Při ukončení smluvního vztahu má člen Kometa Legends Cashback Programu nárok toliko na takové Kometa Legends Cashback Card výhody z Kometa Legends Cashback Programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback, v okamžiku ukončení smlouvy již proveden. Do tohoto okamžiku získané Shopping body (Shopping Points) propadají s ukončením smluvního vztahu. Vypoví-li však člen Kometa Legends Cashback Programu smluvní vztah z vážného důvodu, je oprávněn získané Shopping body (Shopping Points) uplatnit, a to postupem dle čl. 8, ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu.

16 Ukončení smluvního vztahu ze strany Lyoness

16.1 Smluvní vztah může být ze strany Lyoness vypovězen řádně, tj. bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou 8 týdnů, nebo ze závažného důvodu s okamžitou účinností. Za závažné důvody platí vedle závažného poškození hospodářských zájmů nebo dobrého jména Lyoness nebo příslušné Partnerské společnosti především porušení zásadních smluvních povinností. K zásadním smluvním povinnostem patří povinnosti člena Kometa Legends Cashback Programu dle bodů 2.3, 2.4, 3.3 a 3.5.

16.2 Člen Kometa Legends Cashback Programu v případě zaviněného jednání proti povinnostem uvedeným výše nebude proti Lyoness uplatňovat žádnou škodu nebo jiné nároky. To platí rovněž pro náklady obrany proti takovýmto nárokům ze strany třetích osob. Lyoness má naproti tomu právo uplatnit vůči členovi Kometa Legends Cashback Programu nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností člena Kometa Legends Cashback Programu, včetně nákladů souvisejících s jejím právním uplatněním.

16.3 Při ukončení smluvního vztahu má člen Kometa Legends Cashback Programu nárok pouze na takové Kometa Legends Cashback Card výhody ze Kometa Legends Cashback Programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback v okamžiku ukončení smlouvy již proveden.

16.4 Vypoví-li Lyoness smluvní vztah s okamžitou účinností ze závažného, avšak členem Kometa Legends Cashback Programu nezaviněného důvodu, může člen Kometa Legends Cashback Programu do tohoto okamžiku získané Shopping body (Shopping Points) ještě uplatnit, postupem dle čl. 8, a to ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu. V ostatních případech propadají získané Shopping body (Shopping Points) již v okamžiku ukončení smluvního vztahu.

17 Všeobecná ustanovení

17.1 Člen Kometa Legends Cashback Programu je oprávněn převést, postoupit nebo zastavit pohledávky vůči Lyoness (nebo práva vyplývající pro člena z účasti na Kometa Legends Cashback Programu) pouze s předchozím písemným souhlasem Lyoness.

17.2 Účast na Kometa Legends Cashback Programu představuje pouze prostý vztah založený na směně a nezakládá jakékoliv právní vztahy korporátního charakteru mezi členem Kometa Legends Cashback Programu a Lyoness, zejména žádné členství ve spolku či sdružení.

17.3 V jednotlivém případě učiněné individuální dohody s Lyoness mají vždy přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro obsah takovýchto dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení Lyoness. Má se za to, že smluvní strany neučinily žádné ústní dohody. Lyoness je kromě toho oprávněn zasílat členovi Kometa Legends Cashback Programu smluvní návrhy a informace nutné k realizaci smlouvy prostřednictvím SMS nebo e-mailem, pokud člen Kometa Legends Cashback Programu poskytl příslušné kontaktní údaje a nevyjádřil s tímto svůj nesouhlas.

17.4 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek mezi členem Kometa Legends Cashback Programu a Lyoness, sdělené členovi Kometa Legends Cashback Programu v textové formě, se považují za členem Kometa Legends Cashback Programu přijaté, pokud člen Kometa Legends Cashback Programu s jejich platností během 30 dnů od doručení sdělení o změně v textové formě neprojeví nesouhlas. Lyoness člena Kometa Legends Cashback Programu na začátku této lhůty zvláště upozorní na skutečnost, že na základě tohoto ujednání se jeho souhlas se změnami těchto všeobecných obchodních podmínek považuje za daný, jestliže proti nim v dané lhůtě nevyjádří svůj nesouhlas v textové formě. Změny všeobecných obchodních podmínek platí za členem Kometa Legends Cashback Programu akceptované pouze v případě, že mu bylo toto sdělení skutečně poskytnuto. V případě včasného vyjádření nesouhlasu automaticky nastoupí právní následky řádné výpovědi ve smyslu čl. 15.

17.5 Členové Kometa Legends Cashback Programu, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami vstupují s Lyoness do smluvních vztahů v postavení spotřebitele, mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

17.6 Pokud jsou v obsahu této smlouvy užívána pohlavně specifická označení, jsou jimi míněny mužské i ženské fyzické i právnické osoby.

17.7 V případě, že se ustanovení této smlouvy stanou zcela nebo částečně neúčinná, resp. neproveditelná, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení.

17.8 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Použití práva OSN o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

17.9 Registrace a účast na Kometa Legends Cashback Programu je možná ze strany fyzických osob nejdříve po dosažení 18 let věku.

17.10 Člen Kometa Legends Cashback Programu nese veškeré odvody, poplatky, daně apod., jež mu vzniknou v souvislosti se ziskem Kometa Legends Cashback Card výhod.

Příloha 1
Slovník pojmů

„Cashback“ je Kometa Legends Cashback Card výhoda blíže popsaná v čl. 7.1.1.

„Kometa Legends Cashback Card“ je plastová nebo papírová karta nebo elektronická karta, která členům Kometa Legends Cashback Programu slouží k registraci nákupů u Partnerských společností v rámci Kometa Legends Cashback Programu. Nejedná se přitom o platební prostředek.

„Doporučující osoba“ je člen Kometa Legends Cashback Programu, který přímo doporučil jiného člena Kometa Legends Cashback Programu, v jehož registraci u Lyoness je tedy uveden jako doporučující osoba nebo člen Kometa Legends Cashback Programu, který je po provedené změně doporučující osoby u Lyoness zaznamenán jako doporučující osoba příslušného člena.

„Kometa Legends Cashback Card Flyer“ je dokument, jenž musí být při offline registraci vyplněn, podepsán a doručen Lyoness a slouží jako závazná nabídka na sjednání členství v Kometa Legends Cashback programu.

„Poukázky“ jsou originální poukázky resp. Dárkové poukázky a elektronické poukázky (online kódy) Partnerských společností. Blíže jsou popsány v čl. 6.1.

„Kometa Legends Cashback program“ je Nákupní společenství (Shopping Community) vyvinuté Lyoness, v jehož rámci jeho členové získávají při nákupu zboží a služeb od Partnerských společností Kometa Legends Cashback Card výhody.

„Členové Kometa Legends Cashback Programu“ jsou všechny osoby, které s Lyoness uzavřely smlouvu za účelem vzniku členství v Lyoness za podmínek těchto všeobecných obchodních podmínek, a to po dobu, po kterou tento smluvní vztah trvá, tzn., dokud není ukončen výpovědí jedné ze smluvních stran.

„Členské ID-číslo“ je unikátní číslo přidělené Lyoness členovi, které slouží k jeho identifikaci a k registraci jeho nákupů u Partnerských společností.

„Můj profil“ je login-zóna (přihlašsovací oblast) blíže popsaná v čl. 9. Jedná se o osobní login-zónu člena Kometa Legends Cashback Programu na doméně Cashback.kometalegends.cz.

„Kometa Legends Cashback Card výhody“ jsou všechny výhody, které člen Kometa Legends Cashback Programu získá, resp. může získat prostřednictvím nákupu u Partnerských společností v rámci Kometa Legends Cashback Programu. Výhodami se v tomto smyslu rozumí Cashback jakož i Shopping body (Shopping Points).

„Partnerské společnosti“ jsou společnosti, které jsou s Lyoness ve smluvním vztahu a od nichž členové Kometa Legends Cashback Programu prostřednictvím nákupu zboží a služeb získávají Kometa Legends Cashback Card výhody.

„Shopping body“ (Shopping Points) je Kometa Legends Cashback Card výhoda blíže popsaná v čl. 9.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.