VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČLENŮ CASHBACK WORLD

Znění: listopad 2017

Preambule

A. Společnost myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 16000, IČO: 25609912, zapsaná pod spisovou značkou C 54574 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále také jen „myWorld“), provozuje nákupní společenství, které účastníkům (dále jen „členům“) umožňuje nákupem zboží a služeb u Partnerských společností myWorld (dále jen „Partnerské společnosti“) získat výhody (dále „Cashback World Program“).

B. Pro vyloučení případných pochybností je k těmto všeobecným obchodním podmínkám jako příloha č. 1 přiložen slovník zde používaných pojmů. Právně závaznými jsou ustanovení obsažená v čl. 1 až 16 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1. Předmět smlouvy

1.1. Zboží a služby zakoupené členem u Partnerských společností (dále jen „nákupy“) jsou registrovány v Cashback World Programu. K využití výhod Cashback World Programu jsou členům k dispozici následující možnosti registrace nákupů: Cashback Card, jakož i online-kanály poskytované ze strany myWorld k nákupům v internetových obchodech Partnerských společností. Tyto možnosti registrace nákupů jsou blíže popsány v odst. 4.3.

1.2. Člen je za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami oprávněn účastnit se Cashback World Programu a získávat s tím spojené Nákupní výhody.

2. Smluvní základ

2.1. Okamžikem, kdy myWorld přijme žádost o registraci, se žadatel stává členem myWorld a obdrží osobní nepřenosné členské identifikační číslo (dále jen „Členské ID“). Toto opravňuje člena k účasti na Cashback World Programu (v souladu s odst. 16.2. však nedochází k založení jakéhokoli členství ve spolku či sdružení).

2.2. K uzavření smlouvy mezi myWorld a členem lze použít Registrační Flyer, který poskytuje myWorld, online registraci nebo místní registraci u některé Partnerské společnosti.

2.3. Člen prohlašuje, že údaje, jež poskytl myWorld, jsou pravdivé a v případě zaviněného poskytnutí nepravdivých údajů se zavazuje zajistit, aby proti myWorld nebyla vymáhána případná škoda a myWorld nebyla v této souvislosti ani žalována. Člen se zavazuje, že bude myWorld neprodleně informovat o změně v osobních údajích poskytnutých v rámci registrace (zejména adresy bydliště, e-mailové adresy, bankovního spojení, telefonního čísla atd.).

2.4. Každá fyzická nebo právnická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou (tj. mít pouze jedno Členské ID). Registrace musí být provedena s uvedením místa trvalého bydliště, resp. sídla člena. Vícenásobná registrace, provedená za účelem dosažení neoprávněných Nákupních výhod, opravňuje myWorld k vypovězení smlouvy ze závažného důvodu, jakož i ke zrušení takto získaných Nákupních výhod. V případě vícenásobných registrací se ruší naposled registrované Členské ID. Nákupní výhody, jež vznikly na základě vícenásobné registrace, propadají.

3. Smluvní vztah

3.1. Mezi myWorld a členem nevzniká jakýkoli pracovní, služební nebo korporátní vztah jakéhokoliv druhu (především nevzniká žádné členství ve spolku či sdružení). Účast na Cashback World Programu probíhá výhradně v rámci samostatné činnosti člena, která je na myWorld právně nezávislá, a na vlastní odpovědnost člena.

3.2. Člen má nárok pouze na Nákupní výhody. Členovi nenáleží jakákoli odměna za jeho činnost nad rámec Nákupních výhod. Členovi nenáleží jakákoli náhrada jakýchkoli nákladů. To platí také zejména v případě, že člen doporučí dále Cashback World Program.

3.3. Člen není oprávněn k zastupování myWorld. Zejména pak není člen v rámci Cashback World Programu oprávněn činit vůči jiným členům prohlášení nebo akceptovat jejich prohlášení. Člen není oprávněn k přijímání hotovosti nebo k provádění inkasa v zastoupení myWorld. Zaviněné porušení tohoto odst. 3.3 zakládá myWorld právo vypovědět smluvní vztah z vážného důvodu.

3.4. Člen není bez předchozího písemného souhlasu myWorld oprávněn:

(a) používat loga, fonty písma, značky, nároky, domény a jiná označení apod. náležející myWorld nebo Partnerským společnostem;

(b) zhotovovat, písemně, elektronicky nebo jiným způsobem šířit nebo veřejně zpřístupňovat (např. na internetových stránkách jako např. YouTube nebo Facebook) vizitky, prezentace, videa, zvukové soubory, screenshoty, obsahy internetových stránek, obsahy médií, letáky, prospekty, internetové stránky, reklamní podklady, oběžníky, mailing (hromadná psaní), domácí stránky apod. týkající se nebo zmiňující myWorld nebo o Cashback World Programu;

(c) pořádat veřejné akce, jako např. informační akce, soutěže, workshopy, semináře atd. související s a zmiňující se o myWorld nebo o Cashback World Programu; a

(d) přivádět maloobchodníky, velkoobchodníky nebo další podnikatele, jakož i jiné podniky, jež nabízejí konečným spotřebitelům zboží nebo služby, včetně čerpacích stanic, franšízantů a obchodních domů na pozici Partnerské společnosti nebo člena, vést s nimi jednání nebo iniciační rozhovory nebo provádět jakoukoliv reklamní činnost za účelem získání takovýchto podniků, a to zejména pak v prostorách nebo v blízkosti příslušného podniku.

4. Cashback World Program

4.1. Prostřednictvím nákupů u Partnerských společností získává člen za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami Nákupní výhody, a to Cashback, jakož i Shopping Points. Nákupní výhody, jakož i předpoklady pro jejich získání jsou blíže popsány v čl. 6.

4.2. myWorld uzavírá s Partnerskými společnostmi smluvní ujednání, která umožňují myWorld poskytovat členům Nákupní výhody. Aktuální seznam Partnerských společností je dostupný online na www.cashbackworld.com, a to včetně jednotlivých Nákupních výhod.

4.3. Člen může pro registraci svých nákupů využít následujících možností:

4.3.1. Cashback Card je k dispozici ve formě papírové, plastové nebo virtuální karty (online). Nejedná se o platební prostředek. Slouží výhradně k registraci nákupních dat.

4.3.2. Pro Online Shop (se) může člen:

4.3.3. pod svými přihlašovacími údaji přihlásit na www.cashbackworld.com a zvolit Online Shop požadované Partnerské společnosti; nebo

4.3.4. vstoupit do Online Shopu pomocí jiného online-kanálu nabízeného myWorld

4.3.5. a v Online Shopu Partnerské společnosti bezprostředně nakupovat. Nákup lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud elektronický systém využívaný členem během nákupu povoluje použití cookies a neblokuje reklamy a skripta (Adblockery a Scriptblockery). Bližší ustanovení o online nákupech upravuje čl. 5.

4.4. V případech dle odst. 4.3.1 a 4.3.2 předá Partnerská společnost registrované nákupní a účetní údaje myWorld za účelem výpočtu z nich vyplývajících Nákupních výhod.

5. Online nakupování

5.1. Členové se o online nakupování mohou informovat na stránkách www.cashbackworld.com v sekci FAQ.

5.2. Členové mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě 14 dnů, a to i bez uvedení důvodů (lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem).

5.3. Připsání Nákupních výhod získaných z online nákupů předpokládá dle odst. 6.4 zejména, že lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem uplynula a člen od smlouvy neodstoupil.

5.4. Člen má nárok na Nákupní výhody jen u nákupů v těch Online Shopech Partnerských společností, které jsou dle www.cashbackworld.com uvedeny pro stát, ve kterém se nachází bydliště nebo sídlo člena (v souladu s jeho registrací).

5.5. myWorld nemá žádný vliv na podobu (prolinkování) Online Shopů Partnerských společností a nepřebírá za ni žádnou odpovědnost. Pokud by se na prolinkovaných webových stránkách objevil protiprávní nebo jinak dobrým mravům odporující obsah, myWorld se od tohoto obsahu výslovně distancuje.

6. Nákupní výhody z Cashback World Programu

6.1. Nákupy člena, které budou zaúčtovány v Cashback World Programu, přinesou členovi radost z Nákupních výhod. Nákupní výhody vycházejí ze smluvních podmínek dojednaných mezi myWorld a příslušnou Partnerskou společností a liší se tudíž v závislosti na Partnerské společnosti, oboru, a zemi (státu). Nákupní výhody se skládají z Cashback (odst. 6.1.1) a v případě nákupů u některých Partnerských společností také ze Shopping Points (odst. 6.1.2).

6.1.1. Cashback: Za nákupy, jež budou zaúčtovány v Cashback World Programu, obdrží člen až 5 % Cashback, přičemž v jednotlivých případech může být poskytnuta i vyšší procentuální sazba. Pro Cashback platí procentuální sazba příslušné Partnerské společnosti uvedená na www.cashbackworld.com. Platby Cashback probíhají dle odst. 6.4. až 6.6.

6.1.2. Shopping Points: Za nákupy, jež budou zaúčtovány v Cashback World Programu a jež byly provedeny u Partnerských společností, které za ně poskytují Shopping Points, obdrží člen Shopping Points. Shopping Points mohou být členem použity k získání slevy při nákupech v rámci speciálních akcí uvedených na www.cashbackworld.com. Podrobnosti jsou upraveny v čl. 7.

6.2.myWorld si vyhrazuje právo odchýlit se v rámci speciálních akcí od zde definovaných pravidel. myWorld má zájem nabízet členům co možná nejširší výběr nákupních možností u Partnerských společností, a sjednat přitom s Partnerskými společnostmi významné slevy, aby tak členům mohla poskytnout rozsáhlé výhody. Pokud budou s některou Partnerskou společností v rámci speciální akce dohodnuty odlišné podmínky (což může nastat např. u atypických nákupů jako jsou časově omezené smlouvy nebo cesty), myWorld na tuto skutečnost upozorní na www.cashbackworld.com v sekci příslušné Partnerské společnosti (viz dále odst. 6.3).

6.3. Aktuálně poskytované výhody jsou k nahlédnutí na www.cashbackworld.com v sekci detailní náhled Partnerských společností. Členům se doporučuje, aby se na webové stránce Cashback World pravidelně informovali o aktuálních podmínkách Partnerských společností. myWorld je oprávněna změnit poskytované Nákupní výhody u jednotlivých Partnerských společností, jestliže se změní podmínky dohodnuté s Partnerskými společnostmi, je však v takovém případě povinna o předmětné změně informovat v předstihu dvou týdnů. Pro výpočet členovi náležících Nákupních výhod se vychází z podmínek, jež platily v době, kdy člen nákup zcela zaplatil.

6.4.Předpokladem pro připsání Nákupních výhod je mimo jiné úplná úhrada kupní ceny za nákup a uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. absence zákonných práv na odstoupení od koupě. Jsou-li tyto předpoklady splněny, potom Partnerská společnost nákup myWorld potvrdí a vyúčtuje. Nákupní výhody z uskutečněných nákupů, jež byly vyúčtovány myWorld do neděle, 23:00 hodin, budou členovi připsány. myWorld zavazuje Partnerské společnosti k vyúčtování ve lhůtě tří měsíců od okamžiku, kdy jsou splněny předpoklady podle věty první tohoto odst. 6.4. K výplatě Nákupních výhod členovi může dojít teprve tehdy, kdy Partnerská společnost o těchto informovala myWorld.

6.5. myWorld převede zůstatek z Cashback ve výši alespoň 320,- Kč jednou týdně na bankovní účet uvedený členem. Nárok na výplatu Cashback se promlčuje v případě, že ve lhůtě tří let od vzniku Cashback nebude dosaženo alespoň částky ve výši 320,- Kč. Od okamžiku, kdy Cashback dosáhl alespoň částky ve výši 320,- Kč, se Cashback promlčí ve lhůtě 6 měsíců, za předpokladu, že člen nesdělí myWorld žádné bankovní spojení, na které by bylo možné Cashback převést. Člen bude k okamžiku vzniku práva na výplatu Cashback znovu explicitně upozorněn na nezbytnost sdělení bankovního spojení, jakož i důsledky propadnutí, a to prostřednictvím e-mailu nebo pošty.

6.6. V případě, že člen uskuteční nákup u Partnerské společnosti v cizině (na místě nebo online), může nastat situace, že na výplatním kontě Cashback bude částka nejprve vykázána v příslušné cizí měně. Při potvrzení nákupu Partnerskou společností se částka v oblasti pro přihlášení člena automaticky přepočte na domácí měnu člena podle aktuálního referenčního kurzu Evropské centrální banky, příp. jiné příslušné centrální banky, ke dni přijetí platby Partnerskou společností. Odst. 5.4 zůstává nedotčen, tzn., že nárok na Nákupní výhody vzniká jen v případě zahraničních nákupů prostřednictvím kanálů (např. internetových obchodů), jež jsou na seznamu na webové stránce myWorld uvedeny pro dané členy.

7. Shopping Points

7.1. Za nákupy provedené v Cashback World Programu u Partnerských společností získají členové určitý počet Shopping Points (pokud budou tyto nabízeny).

7.2. Kolik Shopping Points bude připsáno, závisí na rozsahu nákupu (kupní ceně), jakož i na podmínkách dohodnutých s jednotlivými Partnerskými společnostmi. myWorld zde odkazuje na detailní náhled Partnerských společností, jež je k dispozici na www.cashbackworld.com, kde je uveden počet Shopping Points, jež Partnerská společnost poskytne za nákup ve výši 3.200,- Kč.

7.3. Shopping Points nemají žádnou pevnou nominální hodnotu. Jejich hodnota je měřitelná spíše podle rozsahu výhod, jež jsou při uplatnění Shopping Points poskytnuty příslušnou Partnerskou společností. Shopping Points nemohou být vyplaceny v hotovosti ani úplatně převedeny na jinou osobu. Je však dovoleno darovat Shopping Points jiným členům.

7.4. Nasbírané Shopping Points budou členovi připsány a mohou být sledovány v oblasti pro přihlášení člena. Shopping Points mohou být členem použity na získání slevy při nákupech v rámci speciálních akcí uvedených na www.cashbackworld.com. Shopping Points mohou být v rámci určitého nákupu uplatněny jen v předepsaném počtu.

7.5. Rovněž za nákupy, při nichž člen uplatní Shopping Points, poskytne myWorld Nákupní výhody. Výše Nákupních výhod se v takovém případě vypočítá z kupní ceny, která zbyde po odečtení zvýhodnění, které bylo poskytnuto uplatněním Shopping Points.

7.6. Shopping Points pozbývají platnosti po třech letech. Tříletá lhůta počíná běžet koncem roku, ve kterém byly Shopping Points členovi připsány.

8. Osobní účet člena

8.1. myWorld poskytne na www.cashbackworld.com každému členovi zdarma osobní účet člena (login-zóna), ve kterém může člen kdykoli po zadání svého uživatelského jména a hesla získat náhled na jím provedené nákupy, jakož i informace o Nákupních výhodách získaných v rámci Cashback World Programu. Za případnou nedostupnost internetových stránek Cashback World a login zóny na www.cashbackworld.com odpovídá myWorld pouze dle čl. 12.

8.2. Přístupové údaje k použití osobního účtu člena (uživatelské jméno, heslo a PIN) je člen povinen uchovávat na bezpečném místě a nakládat s nimi přísně důvěrně. Uživatelské jméno a heslo nesmějí být za žádných okolností zpřístupněny třetím osobám. Člen může své osobní nastavení kdykoli změnit na www.cashbackworld.com (v login-zóně).

8.3. Člen se zavazuje neodkladně oznámit myWorld jakékoliv zneužití svého online přístupu. Po okamžitém uzamčení jeho přístupu budou členovi následně zaslána nová přístupová data pomocí SMS, e-mailem nebo poštou. Za škody vzniklé členovi zneužitím přístupových údajů odpovídá myWorld pouze dle čl. 12.

9. Změna, resp. přidělení Doporučující osoby

Členové, kteří v časovém období šesti měsíců neuskutečnili u Partnerských společností žádné nákupy, mohou změnit svoji případnou Doporučující osobu, resp. požádat o její přidělení, a to tak, že vůči myWorld určí jiného člena (s jeho souhlasem).

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Pokud je to nezbytné k naplnění podmínek Cashback World Programu, tj. k výpočtu Nákupních výhod, převezme, uloží a zpracuje myWorld, jako subjekt odpovědný za ochranu osobních údajů, osobní údaje členů, jako např. údaje o nákupním chování a provedených nákupech členů. Pokud člen udělí svůj příslušný souhlas, použije myWorld údaje o členech také za účelem zasílání personalizovaných informací o nabídkách a produktech myWorld a Partnerských společností.

10.2. Veškeré dotazy člena související se sdělováním informací, změnou nebo výmazem osobních údajů mohou být adresovány přímo na myWorld (myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 16000).

10.3. Další ustanovení, související s ochranou osobních údajů při používání internetových stránek Cashback World, lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů na www.cashbackworld.com.

10.4. myWorld používá mezinárodně uznávané bezpečnostní technologie za účelem ochrany údajů o členech před neoprávněnými zásahy. Za bezpečnost údajů posílaných prostřednictvím internetu odpovídá myWorld pouze dle čl. 12.

11. Vady plnění

11.1. Rozsah plnění myWorld je omezen rozsahem plnění Cashback World Programu, tak jak je tento popsán v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

11.2. Práva a povinnosti plynoucí z nákupů, jež byly členem provedeny u Partnerských společností, se dotýkají výhradně těchto Partnerských společností. myWorld nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za plnění či závazky k plnění, poskytnutých členovi Partnerskou společností, zejména pak pro neposkytnutí plnění nebo vadné plnění.

12. Odpovědnost za újmu (škodu)

12.1. myWorld odpovídá neomezeně za škody na životě, škody na těle nebo na zdraví, jež byly způsobeny porušením povinností myWorld. myWorld odpovídá neomezeně rovněž za další škody, jež byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinnostímyWorld.

12.2. Za škody způsobené z nedbalosti porušením takových smluvních povinností, které jsou základní pro řádné a bezvadné plnění smlouvy, a jejichž splnění tudíž člen předpokládá a předpokládat může (základní povinnosti), odpovídámyWorld pouze omezeně, a to co do rozsahu obvyklé a předvídatelné škody (újmy).

12.3. Jiné nároky na náhradu škody proti myWorld, s výhradou následujícího odst. 12.5, se vylučují. To platí především v následujících případech, kdy myWorld není škůdcem:

(a) při přerušení přístupu člena k síti internet;
(b) při dalších technických a elektronických závadách (i) během datové komunikace přes internet, jakož i (ii) při použití internetového portálu myWorld, myWorld SMS-služby, myWorld aplikací pro mobilní koncová zařízení, pokud tyto závady nejsou v oblasti odpovědnosti (smluvních povinností) myWorld;
(c) při technických a elektronických závadách mimo oblast odpovědnosti (smluvních povinností) myWorld, které znemožňují provádění nákupů a registrace nákupů prostřednictvím Cashback World Programu (zejména náhodných výpadků trackingu, a z toho vyplývající ztráty dat);
(d) při nedostupnosti mobilních sítí nebo platebních terminálů; a
(e) při nedostatečné funkčnosti mobilních koncových zařízení člena.

Kupní smlouva na zboží nebo smlouva o poskytnutí služeb je uzavírána výhradně mezi členem a příslušnou Partnerskou společností.

12.4. V případech, kdy je odpovědnost myWorld omezena nebo vyloučena, platí toto omezení nebo vyloučení rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocníků myWorld.

12.5. Omezením a vyloučením odpovědnosti dle tohoto čl. 12. zůstává nedotčena odpovědnost myWorld určená kogentními ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek, skryté vady, jakož při převzetí záruky za jakost věci.

13. Náklady

13.1. Registrace a účast na Cashback World Programu je pro členy bezplatná.

13.2. Cashback Card je v rámci registrace pro člena bezplatná.

14. Ukončení smluvního vztahu členem

14.1. Člen je kdykoliv oprávněn písemným prohlášením ukončit smluvní vztah s myWorld. Člen není nad to povinen provádět v rámci trvajícího smluvního vztahu s myWorld nákupy nebo vykonávat jiné činnosti.

14.2. Při ukončení smluvního vztahu má člen nárok toliko na takové Nákupní výhody definované v rámci Cashback World Programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback, v okamžiku ukončení smlouvy již proveden. Do tohoto okamžiku získané Shopping Points propadají s ukončením smluvního vztahu. Pokud však člen vypoví smluvní vztah z důležitého důvodu, je oprávněn získané Shopping Points uplatnit v souladu s čl. 7. ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu.

15. Ukončení smluvního vztahu ze strany myWorld

15.1. Smluvní vztah může být ze strany myWorld vypovězen řádně, tj. bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou 30 dnů, nebo ze závažného důvodu s okamžitou účinností. Za závažné důvody platí vedle závažného poškození hospodářských zájmů nebo dobrého jména myWorld nebo Partnerské společnosti především porušení zásadních smluvních povinností. K zásadním smluvním povinnostem patří povinnosti člena dle bodů 2.3., 2.4., 3.3. a 3.4.

15.2. Člen se zavazuje v případech, kdy bude jednat v rozporu s výše uvedenými skutečnostmi, zajistit, aby na myWorld nebyla uplatněna náhrada škody nebo jiné újmy a proti myWorld nebyla podána žaloba. To samé platí také pro náklady na obhajobu (obranu) proti nárokům třetích osob. myWorld má dále právo uplatnit vůči členovi nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností člena, včetně nákladů právního zastoupení a / nebo nákladů soudního (nebo jiného) řízení.

15.3. Při ukončení smluvního vztahu má člen nárok toliko na takové Nákupní výhody definované v rámci Cashback World Programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback, v okamžiku ukončení smlouvy již proveden.

15.4. Vypoví-li myWorld smluvní vztah s okamžitou účinností ze závažného, avšak členem nezaviněného důvodu, je člen oprávněn do tohoto okamžiku získané Shopping Points ještě uplatnit, a to v souladu s čl. 7. ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu. V ostatních případech propadají získané Shopping Points již v okamžiku ukončení smluvního vztahu.

16. Všeobecná ustanovení

16.1. Člen je oprávněn postoupit nebo zastavit své pohledávky za myWorld (či práva vyplývající členovi z účasti na Cashback World Programu) pouze s předchozím písemným souhlasem myWorld.

16.2. Účast na Cashback World Programu představuje pouze prostý vztah založený na směně a nezakládá jakékoliv právní vztahy korporátního charakteru mezi členem a myWorld, zejména pak žádné členství ve spolku či sdružení.

16.3. V jednotlivém případě učiněné individuální dohody s myWorld mají vždy přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro obsah takovýchto dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení myWorld. Má se za to, že smluvní strany neučinily žádné ústní dohody. myWorld je kromě toho oprávněna zasílat členovi smluvní návrhy a informace nutné k realizaci smlouvy prostřednictvím SMS nebo e-mailem, pokud člen poskytl příslušné kontaktní údaje a nevyjádřil s tímto svůj nesouhlas.

16.4. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek a dalších důvěrných ujednání mezi členem a myWorld, sdělené členovi e-mailem, se považují za členem přijaté, pokud člen s jejich platností během 30 dnů od doručení příslušného e-mailu neprojeví písemně (e-mailem adresovaným myWorld) nesouhlas. myWorld člena na začátku této lhůty zvláště upozorní na skutečnost, že na základě tohoto ujednání se jeho souhlas se změnami těchto všeobecných obchodních podmínek považuje za daný, jestliže řádně a včas nevyjádří svůj nesouhlas. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek platí za členem akceptované pouze v případě, že mu byla předmětná změna skutečně oznámena. V případě, že člen nebude s navrhovanými změnami souhlasit, a svůj nesouhlas řádně a včas vyjádří (viz výše), vypovídá tím smlouvu odkazující na tyto všeobecné obchodní podmínky, a to s výpovědní dobou o délce 30 dní ode dne doručení předmětného nesouhlasu myWorld.

16.5. Pokud jsou v obsahu této smlouvy užívána pohlavně specifická označení, jsou jimi míněny mužské i ženské fyzické i právnické osoby.

16.6. V případě, že se ustanovení smluvního ujednání stanou zcela nebo částečně neúčinná, resp. neproveditelná, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.7. Smluvní ujednání se řídí českým právním řádem. Použití práva OSN o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

16.8. Registrace a účast na Cashback World Programu je ze strany fyzických osob možná nejdříve okamžikem dosažení plnoletosti.

16.9. Člen se zavazuje zaplatit (a nést) veškeré odvody, poplatky, daně apod., jež mu vzniknou v souvislosti se ziskem Nákupních výhod.

Příloha 1
Slovník pojmů

Cashbackje Nákupní výhoda blíže popsaná v odst. 6.1.1.

Cashback Cardje plastová nebo papírová karta nebo virtuální karta (přístupná přes  mobilní aplikaci), která členům slouží k registraci nákupů u Partnerských společností v rámci Cashback World Programu. Nejedná se přitom o platební prostředek.

Doporučující osobouje takový člen (Partnerská společností, kooperační partner, aj.), který doporučil jiného člena, resp. který je za některé z podmínek uvedených v čl. 9 u myWorld veden jako Doporučující osoba příslušného člena.

Registrační Flyerje dokument, který musí být při offline registraci vyplněn, podepsán a doručen myWorld, aby tak byla podána závazná nabídka na sjednání členství.

Cashback World Program“ je nákupní společenství provozované myWorld, v jehož rámci získávají členové v návaznosti na nákup zboží a služeb od Partnerských společností Nákupní výhody Cashback World Programu.

Členyjsou všechny osoby, které s myWorld uzavřely za podmínek definovaných v těchto všeobecných obchodních podmínkách smlouvu o založení členství v myWorld, a to po dobu po kterou trvá tento smluvní vztah, tzn., dokud není ukončen výpovědí jedné ze smluvních stran.

Členské IDje unikátní číslo přidělené od myWorld členovi, které slouží k identifikaci člena a registraci jeho nákupů u Partnerských společností.

Nákupní výhodyjsou všechny výhody, které člen získá, resp. může získat prostřednictvím nákupu u Partnerských společností v rámci Cashback World Programu. Výhodami se v tomto smyslu rozumí Cashback jakož i Shopping Points.

Partnerské společnostijsou společnosti, které jsou s myWorld ve smluvním vztahu a od nichž členové mohou prostřednictvím nákupu zboží a služeb obdržet Nákupní výhody.

Oblastí pro přihlášení členaje v čl. 8. blíže popsaná přihlašovací oblast příslušného člena na webových stránkách Cashback World (www.cashbackworld.com).

Shopping Pointsjsou členskou výhodou blíže popsanou v čl. 7..
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.